Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO k1Cracovia.pl

którego administratorem  jest bePro LTD z siedzibą w Londynie,

Wielka Brytania, 85 Great Portland Street First Floor, WIW 7LT London.

 

1. Sklep korzysta z informacji, które Klient przekazuje w formularzu rejestracyjnym lub składając zamówienie, do celów realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy. Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

"Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego "k1Cracovia.pl" oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb bePro LTD z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, 85 Great Portland Street First Floor, WIW 7LT London, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz odnośnymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych".

Dodatkowo, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie danych o charakterze reklamowym oraz ofert handlowych i promocji (newsletter) zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla celów reklamowych oraz przesyłania mi ofert Sklepu i Administratora.”

2. Niniejsza polityka prywatności zgodna jest z RODO i określa w szczególności:
a) jakie informacje Sklep może zbierać od Klientów,
b) gdzie przechowywane są zebrane przez Sklep informacje,
c) w jaki sposób Sklep może korzystać z informacji zebranych od Klienta,
d) komu Sklep może przekazywać zebrane informacje.

3. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Sklep Internetowy k1Cracovia.pl którego administratorem i właścicielem jest bePro LTD z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, 85 Great Portland Street First Floor, WIW 7LT London, adres e-mail: kontakt@bepro.pl

4. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, umowa oraz szczególny interes Administratora.

5. Sklep może gromadzić:
a) informacje wprowadzone w formularzach na stronie Sklepu. Mogą one obejmować dane wprowadzone przy rejestracji, w szczególności: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (email, telefon, fax) oraz dane odnoszące się do prowadzonej działalności gospodarczej jak: firma, siedziba, NIP, Regon, nr właściwego rejestru,
b) informacje otrzymane w drodze korespondencyjnej,
c) informacje zebrane w ankietach, kwestionariuszach – ich wypełnienie nie jest jednakże obowiązkowe,
d) informacje o zamówieniach Klientów,
e) informacje o sposobie użytkowania strony, IP urządzenia Użytkownika, dane o systemie operacyjnym, używanej przeglądarce, w celu poprawy jakości usług Sklepu.

6. Zebrane dane przechowywane są w siedzibie Administratora Danych Osobowych i mogą być transferowane, przechowywane oraz przetwarzane w Polsce oraz w państwie trzecim. Wszystkie zebrane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach a wszystkie płatności są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL.

7. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, chyba że Klient dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do innych celów. Sklep może wykorzystywać zbierane informacje do wykonania Umowy a także w celu:
a) prezentowania zawartości Sklepu w najbardziej odpowiedni dla Klientów sposób,
b) umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu oraz w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu,
c) egzekwowania postanowień Regulaminu,
d) bieżącego kontaktu z Klientami w celu informowania o zmianach,
e) personalizacji oferowanych przez Sklep usług,
f) pozyskania informacji statystycznych o Klientach poprzez analizę adresów IP oraz plików cookies,
g) prezentowania form reklamowych dostosowanych w jak największym stopniu do profilu Klienta,
h) informowania ofertach Sklepu (Newsletter), o ile wyrazi na to dodatkową zgodę.
8. Sklep w celu prawidłowego wykonania umowy z Klientem, może przekazywać  dane na podstawie innych stosunków prawnych w celu:
a) rozliczenia płatności elektronicznych,
b) wykonania usług księgowych, prawnych itd.,
c) realizacji działań marketingowych na rzecz Sklepu,
na co Klient wyraża zgodę.

9. Podmioty świadczące usługi dla Sklepu nie mogą w żadnym przypadku wykorzystywać uzyskanych danych we własnych celach biznesowych. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych

10. Sklep przechowuje dane o Klientach nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu zawartej umowy, a także dla spełnienia wymogów ustawowych, w tym zwłaszcza fiskalnych.

11. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednik. Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania danych osobowych.

12. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez wybraną formę kontaktu podaną w Regulaminie.

13. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sklep może pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby lub adres w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

14. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności, która wymaga akceptacji przed zawarciem umowy ze Sklepem.